9. Plwton / Pluto

Talyllyn Railway, Wharf Station, Tywyn, Gwynedd LL36 9EY

 • Yn 2006, ail-ddosbarthwyd Plwton fel planed fach, a dim ond maint Gogledd America yw hi
 • Er nad yw bellach yn cael ei hystyried yn blaned, mae ganddi leuad, sef Charon.
 • Mae’r lleuad Charon yn ddigon mawr (tua hanner maint Plwton) i gael effaith ddisgyrchiol, felly maent yn cylchdroi o gwmpas pwynt rhyngddynt sy’n unigryw i blaned yng nghysawd yr haul
 • Mae’n cymryd 267 o flynyddoedd i deithio o gwmpas yr Haul, ac mae diwrnod ar Plwton yn fwy na 6 gwaith hyd ein diwrnod ni
 • Mae’n cymryd rhwng naw a 12 mlynedd i long ofod wyddonol deithio i Plwton
 • Y planedau bach yw’r rhai sydd nid yn unig yn fach, ond hefyd heb ‘glirio llwybr’ eu cylchdro
 • Cylchdro eliptig iawn – mewn gwirionedd yn dod o fewn cylchdro’r blaned nesaf Neifion
 • Mae ei chylchdro hefyd wedi gogwyddo ar ongl i blanedau eraill
 • Mae yn y ‘Belt Kuiper’ o asteroidau, y tu hwnt i’r planedau eraill yng nghysawd yr haul
 • Mae Plwton yr un maint â Gogledd America
 • Mae’n un o nifer o blanedau bach yn ein system solar.
 • Dim ond yn y ddegwad diwethaf yr ydym wedi cael lluniau da o Blwton oherwydd teithiau gwyddonol i’r system solar allanol, mae’n rhy bell i’w gweld yn glir gyda thelesgopau

Lleoliad: Rheilffordd Talyllyn, Wharf Station, Tywyn, Gwynedd LL36 9EY

https://www.talyllyn.co.uk/

99-2  

Sut y cafodd ei gwneud:

Mae Plwton yn blaned fach greigiog, sydd wedi’i pharu â’i lleuad mwyaf, Charon, mewn symudiad deuaidd diddorol, felly gwnaed y rhain â ddeunyddiau o’r traeth lleol, sef cregin wedi’u malu a thywod, i gynrychioli’r marciau a’r lliwiau diddorol a geir ar yr arwyneb. Gwnaed Plwton a Charon gan blant o Ysgol Pen y Bryn, Tywyn gyda’r artist Rachel Rosen.

Am ragor o wybodaeth am y blaned fechan Plwton: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Pluto

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem


Pluto

Location: Talyllyn Railway, Wharf Station, Tywyn LL36 9EY

 • In 2006 Pluto was re-classified as a dwarf planet and is only as big as North America
 • Despite being no longer considered a planet it does have a moon, Charon.
 • The moon Charon is large enough (about half Pluto’s size) to have a gravitational affect, so they rotate around a point between them which is unique for a planet in the solar system
 • It takes 267 years to travel around the Sun, and a day on Pluto is more than 6 times as long as ours
 • It takes between nine and 12 years for scientific spacecraft to travel to Pluto
 • Dwarf planets are those that aren’t just small but have not ‘cleared the path’ of their orbit
 • Highly elliptical orbit – actually comes inside the next planet Neptune’s orbit
 • It’s orbit is also tilted at an angle to other planets
 • It is in the Kuiper Belt of asteroids beyond the other planets in the solar system
 • Pluto is only as big as North America
 • It is one of several dwarf planets in our solar system.
 • We have only been able to get good images of Pluto in the last decade because of the scientific missions to the outer solar system it is too far to see in detail with telescopes

Location: Talyllyn Railway, Wharf Station, Tywyn LL36 9EY

https://www.talyllyn.co.uk/

99-2 

How it was made:

Pluto is a dwarf rocky planet, and is paired with its largest moon Charon in an interesting binary motion, so they have both been made with local beach material crushed shell and sand for the interesting surface marking and colours. Pluto and Charon have been made by children from Pen y Bryn School, Tywyn with the artist Rachel Rosen

For more information about the dwarf planet Pluto: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Pluto

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem