Ynglŷn â’r Prosiect / About the project

Croeso i’r wefan ar gyfer Llwybr Cysawd Eryri. Yma, gallwch ddarganfod popeth y mae angen i chi ei wybod ynglŷn â chanfod Cysawd yr Haul heb adael y Ddaear, yma yng nghanol harddwch Eryri.

Crëwyd Llwybr Cysawd yr Haul Eryri gan blant o ysgolion lleol ac artistiaid lleol. Aethant ati i greu gosodiadau celf o bob planed, a osodwyd wedyn mewn busnesau ledled Gwynedd.

Prif nod y prosiect hwn oedd ail-greu Cysawd yr Haul o fewn ffiniau Gwynedd.

Gwnaed hyn trwy osod planedau mewn busnesau o amgylch Gwynedd, gan ddefnyddio cymhareb pellteroedd. Mae’r model yn ffordd effeithiol o osod maint Cysawd yr Haul yn ei gyd-destun ac mae’n ychwanegu gwerth at statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri.

Nid yw maint y planedau i raddfa, ond mae’r gymhareb o’u pellter o’r Haul wedi’i raddio. Ar y raddfa hon, cafodd Cysawd yr Haul ei grebachu o ffactor o gant a deugain miliwn i un. (140,000,000 i un).

(Ysgol Tanygirisau yn creu y blaned Mawrth)

Dyfarnwyd statws Gwarchodfa Awyr Dywyll i Barc Cenedlaethol Eryri ym mis Rhagfyr 2015. Yn dilyn hyn, rydym yn annog pawb i ddysgu mwy am gysawd yr haul trwy fynd allan ac ymweld â’r gweithiau celf hyn.

Esbonia Helen Pye o Barc Cenedlaethol Eryri: “Mae’r dynodiad yn wobr bwysig iawn, rydym wedi profi bod ansawdd ein awyr y nos yn rhagorol ac mae ymdrechion gwirioneddol yn cael eu gwneud i leihau llygredd golau.”

Drwy osod y planedau creadigol artistig mewn busnesau o amgylch Gwynedd, caiff llwybr ei greu i bobl ei ddilyn. Ym mhob stop, byddwch yn dysgu am y blaned benodol ac yn deall mwy am raddfa Cysawd yr Haul, tra hefyd yn ymweld â mannau o Wynedd na fyddech efallai wedi bod ynddynt o’r blaen.

Mae hwn yn brosiect cydweithredol rhwng Arloesi Gwynedd Wledig a Pharc Cenedlaethol Eryri.

 

Rydym wedi creu Tudalen Facebook i chi ddilyn cynnydd sut y crëwyd Cysawd yr Haul Eryri: https://www.facebook.com/solarsystemsnowdonia/

CAFODD Y PROSIECT EI LANSIO AR Y 29AIN O DACHWEDD, 2018.

https://cysawderyrisnowdoniasolarsystemtrail.eventbrite.co.uk

 

CYFLE I DDERBYN PECYN GWYLIO’R SÊR

Anfonwch ‘selfie’ atom ohonoch chi gyda phob un o’r planedau am gyfle i dderbyn pecyn gwylio’r sêr!

Anfonwch eich selfies i Helo@cysawderyri.cymru

Cwbwlhewch ein arlowg hefyd os gwelwch yn dda – www.surveymonkey.co.uk/r/snowdoniasolarsystem

#Cysawderyri #SnowdoniaSolarSystem

 


 

Welcome to the website for the Snowdonia Solar System Trail. Here you can find out everything you need to know about discovering the Solar System without leaving Earth, here in the heart of Snowdonia.

The Snowdonia Solar System trail was created by local school children and  local artists. They created an art installations of each planet which have been placed in businesses across Gwynedd.

The main aim of this project was to recreate the Solar System within the boundaries of Gwynedd.

This was done by placing planets of the Solar System in businesses around Gwynedd, using the ratio of distances. The model is an effective way of setting the size of the Solar System in its context and adds value to the Dark Sky Reserve status in Snowdonia. The size of the planets are not to scale however the ratio of their distance from the Sun has been scaled. At this scale the Solar System has been shrunk by a factor of one hundred and forty million to one. (140,000,000 to one).

5-1

(Tanygrisiau School creating Mars)

Snowdonia National Park was awarded Dark Sky Reserve status in December 2015. Following this, we are encouraging everyone to learn more about our solar system by going out and visiting these works of art.

Helen Pye from the Snowdonia National Park explains: “The designation is a very prestigious award, we have proven that the quality of our night air is outstanding and real efforts are being made to reduce light pollution.”

By placing the artistically created planets at businesses around Gwynedd, the trail is created for people to follow. At every stop you will learn about the specific planet and gain an understanding of the solar system’s scale, whilst also visiting areas of Gwynedd you might not have been to before.

This is a cooperation project between Arloesi Gwynedd Wledig and the Snowdonia National Park.

 

We have created a Facebook Page for you to follow the progress of how the Snowdonia Solar System was created: https://www.facebook.com/solarsystemsnowdonia/

THE PROJECT WAS LAUCHED ON THE 29TH NOVEMBER, 2018.

https://cysawderyrisnowdoniasolarsystemtrail.eventbrite.co.uk

 

CHANCE TO GET A STARGAZING PACK

Please send us a selfie of yourself with each of the planets for a chance to get a stargazing pack!

Send your selfies to Helo@cysawderyri.cymru

Please also complete our  Survey – it will only take 2 mins www.surveymonkey.co.uk/r/snowdoniasolarsystem

#Cysawderyri #SnowdoniaSolarSystem